Hòa tan 8,9 g hỗn hợp hai kim loại a và b có cùng hóa trị 2 có tỉ lệ số mol là 1 trên 1 bằng dung dịch HCl dùng dư thu được 4,48 lít hidro ở điều kiện

Photo of author

By Mackenzie

Hòa tan 8,9 g hỗn hợp hai kim loại a và b có cùng hóa trị 2 có tỉ lệ số mol là 1 trên 1 bằng dung dịch HCl dùng dư thu được 4,48 lít hidro ở điều kiện tiêu chuẩn Hỏi a và b là các kim loại nào trong các kim loại sau: Ca,Ba,FE,Zn,Be,Mg ?
Leave a Comment