Hòa tan x (g) Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thấy hkoois lượng dung dịch tăng thêm 4,32 g so với dung dịch H2SO4 ban đầu . Lượng kh

Question

Hòa tan x (g) Fe vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau phản ứng thấy hkoois lượng dung dịch tăng thêm 4,32 g so với dung dịch H2SO4 ban đầu . Lượng khí hidro sinh ra vừa đủ khử hoàn toàn y (g) hỗn hợp A gồm: CuO và Fe3O4 thành 3,8 g hỗn hợp kim loại
a, Tìm x, y
b, Tính % khối lượng mỗi chất có trog hỗn hợp A

in progress 0
Everleigh 3 ngày 2021-12-07T22:13:38+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:15:27+00:00

  Đáp án:

   x=4,48 gam; y=5,08 gam

  %mCuO=31,5% ->%mFe3O4=68,5%

  Giải thích các bước giải:

   Fe + H2SO4 –> FeSO4 + H2

  Gọi số mol Fe phản ứng là a -> nFe =nH2=a mol

  Ta có: m dung dịch tăng=mFe -mH2=56a-2a=54a=4,32 gam -> a=0,08 mol

  -> x=56a=4,48 gam

  H2 + CuO –> Cu + H2O

  4H2 + Fe3O4 —> 3Fe + 4H2O

  Ta có: nO bị khử=nH2=0,08 mol

  -> y=m kim loại + mO =3,8+0,08.16=5,08 gam

  Gọi số mol CuO là n; Fe3O4 là m

  -> 80n+232m=5,08 gam

  Ta có: n O bị khử=n+4m=0,08

  Giải được: n=0,02; m=0,015

  -> mCuO=0,02.80=1,6 gam

  ->%mCuO=1,6/5,08=31,5% ->%mFe3O4=68,5%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )