Hòa tan hoàn toàn 6,005 g hỗn hợp X chứa (a gam Al và b gam Fe) bằng dung dịch HCl dư .Kết thúc phản ứng thu được 2,744 lít H2 ( đktc). G iá trị của a

Question

Hòa tan hoàn toàn 6,005 g hỗn hợp X chứa (a gam Al và b gam Fe) bằng dung dịch HCl dư .Kết thúc phản ứng thu được 2,744 lít H2 ( đktc). G iá trị của a và b lần lượt là
5* cho bạn nhanh nhất nha

in progress 0
Valentina 4 tháng 2021-08-16T04:23:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:24:11+00:00

  Đáp án:

   `a=0,405` và `b=5,6`

  Giải:

  `n_{H_2}=\frac{2,744}{22,4}=0,1225` (mol)

  Phương trình phản ứng:

  `2Al+6HCl -> 2AlCl_3+3H_2`

  `\frac{2}{3}x`                                                 x

  `Fe+2HCl -> FeCl_2+H_2`

   y                                                y

  Ta có:

  $\begin{cases} x+y=0,1225 \\ \dfrac{2}{3}x.27+y.56=6,005 \end{cases}$ `<=>` $\begin{cases} x=0,0225 & (mol) \\ y=0,1 & (mol) \end{cases}$

  `=>` $\begin{cases} a=\dfrac{2}{3}.0,0225.27=0,405 & (g) \\ b=6,005-0,405=5,6 & (g) \end{cases}$

  0
  2021-08-16T04:25:04+00:00

  Đáp án:

  \(a = 0,405g;b = 5,6g\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{2,744}}{{22,4}} = 0,1225mol\\
  hh:Al(x\,mol),Fe(y\,mol)\\
  \dfrac{3}{2}x + y = 0,1225(1)\\
  27x + 56y = 6,005(2)\\
   \text{Từ (1) và (2)}\Rightarrow x = 0,015;y = 0,1\\
  {m_{Al}} = 0,015 \times 27 = 0,405g\\
  {m_{Fe}} = 6,005 – 0,405 = 5,6g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )