Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thà

Question

Hỗn hợp X gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 4a mol khí H2. Phần hai phản ứng với dung dịch NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m

in progress 0
Sarah 1 giờ 2021-09-07T10:41:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:43:22+00:00

  $n_{Fe}=0,07(mol)$

  $n_{Fe_2O_3}=0,1(mol)$

  $n_{Al}= x(mol)$

  Quy đổi Y gồm Fe ($0,07+0,1.2=0,27$ mol), O ($0,1.3=0,3$ mol), Al (x mol)

  Mỗi phần có Fe ($0,135$ mol), O ($0,15$ mol), Al ($0,5x$ mol)

  – P1:

  Bảo toàn e:

  $2n_{Fe}+3n_{Al}-2n_O=2n_{H_2}$

  $\Rightarrow n_{H_2}=0,135+1,5.0,5x-0,15=0,285-0,75x (mol)$

  – P2:

  Bảo toàn e:

  $3n_{Al}-2n_O=2n_{H_2}$

  $\Rightarrow n_{H_2}=1,5.0,5x-0,15=0,75x-0,15(mol)$

  P2 thu được số mol khí bằng $0,25$ P1.

  $\Rightarrow 0,75x-0,15=0,25.0,285-0,25.0,75x$

  $\Leftrightarrow x=0,236$

  $\to m=27x=6,372g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )