Một gen có 1656 liên kết hidro ,tổng hợp phân tử ARN có tỉ lệ các ribonucleotit A:U:G:X=4:3:2:1. Xác định : 1.Chiều dài của gen ?

Question

Một gen có 1656 liên kết hidro ,tổng hợp phân tử ARN có tỉ lệ các ribonucleotit A:U:G:X=4:3:2:1. Xác định : 1.Chiều dài của gen ? 2.Số nu mỗi loại từng mạch đơn ? 3.Số nu mỗi loại của gen ?

in progress 0
Faith 3 tuần 2021-07-09T22:46:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:48:08+00:00

  Do gen có 1656 liên kết Hidro => 2A+ 3G= 1656         (1)

  Tỉ lệ Nu mạch ARN là                          A:U:G:X=4:3:2:1

  => Tỉ lệ Nu mạch khuôn của ADN là  T1:A1:X1:G1 =4:3:2:1

   => Tỉ lệ Nu mạch bổ sung của ADN là: A2:T2:G2:X2= 4:3:2:1

  => Tỉ lệ % A=T= $\frac{4+3+4+3}{4+3+2+1+4+3+2+1}$ :2=35%

       Tỉ lệ % G=X= $\frac{2+1+2+1}{(4+3+2+1).2}$  :2 =15%

  =>A/G  = 35%/15% =  7/3

              => A=$\frac{7}{3}$G                                            (2)

  Thay (2) vào (1) ta được

    2$\frac{7}{3}$G + 3G= 1656 => G= 216 =X

  => T=A =$\frac{7}{3}$G= 504

  1. Tổng số Nu là: N= (216+504).2= 1440(nu)

  => Chiều dài của gen là:

        L= $\frac{1440}{2}$ . 3,4= 2448$A^{o}$ 

  2. Số Nu của mỗi mạch là: N/2= 1440/2= 720 (Nu)

  Ta có: 

  => Tỉ lệ Nu mạch khuôn của ADN là  T1:A1:X1:G1 =4:3:2:1 

             => T1chiếm 4 phần trong 10 phần(=4+3+2+1) của mạch

             => T1= $\frac{4}{10}$. 720= 288 (Nu) 

           Tương tự ta cũng có A1= $\frac{3}{10}$.720= 216 

                                             X1= 144 và G1= 72 

   => Nu mạch bổ sung của ADN là 

           A2=T1 =288             X1=G2= 144

           T2=A1= 216            G1=X2 = 72

  3. Số Nu mỗi loại của gen mình tính phía trên rùi nhé ^^

  Chúc chủ tus học giỏi điểm cao nhé ^^

   

  0
  2021-07-09T22:48:19+00:00

  * Số liên kết H của gen:

  2A + 3G =1656

  →N + G = 1656 (1)

  * xét tỉ lệ các loại rNu trên ARN

  A= 40%; U= 30%; G= 20%; X= 10%

  Tương ứng với các loại Nu trên mạch gốc của gen là

  $A_{1}$= 30%; $T_{1}$= 40%; $G_{1}$= 10%; $X_{1}$= 20%

  →tỉ lệ từng loại Nu của gen là

  $\left \{ {{A=T=(rG+rU)/2} \atop {G=X=(rG+rX)/2}} \right.$ ⇔$\left \{ {{A=T=35} \atop {G=X=15}} \right.$ 

  vậy số Nu loại G là 0.15N, thay vào (1) ta được:

  N + 0.15N = 1656

  ⇔N= 1440 (Nu)

  1.

  chiều dài của gen: 

  L= $\frac{N}{2}$*3.4 = $\frac{1440}{2}$*3.4= 2448 ($A^{o}$)

   2. xét mạch thứ nhất, tức mạch gốc tổng hợp ARN có

  A= 40%; U= 30%; G= 20%; X= 10%

  → $T_{1}$= $\frac{N}{2}$* $\frac{40}{100}$ = $\frac{1440}{2}$* $\frac{40}{100}$ = 288(nu)

  $A_{1}$= $\frac{N}{2}$* $\frac{30}{100}$ = $\frac{1440}{2}$* $\frac{30}{100}$ = 216(nu)

  $X_{1}$= $\frac{N}{2}$* $\frac{20}{100}$ = $\frac{1440}{2}$* $\frac{20}{100}$ = 144(nu)

  $G_{1}$= $\frac{N}{2}$* $\frac{10}{100}$ = $\frac{1440}{2}$* $\frac{10}{100}$ = 72(nu)

  từ mạch 1 suy ra số nu mỗi loại trên mạch 2 là

  $A_{2}$= 288; $T_{2}$= 216; $G_{2}$= 144; $X_{2}$= 72(nu)

  3.

  số nu mỗi loại của gen:

  $A$= $T$= $A_{1}$ + $A_{2}$= 288+216= 504(Nu)

  $G$= $X$= $G_{1}$ + $G_{2}$= 72+144= 216(Nu)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )