Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 2m .Diện tích là 15 m ² Tính chiều dài và chiều rộng

Question

Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng là 2m .Diện tích là 15 m ² Tính chiều dài và chiều rộng

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-09-23T04:12:47+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T04:14:02+00:00

  Đáp án:

  gọi$x_{}$ ( m ) là chiều dài hình chữ nhật ( x > 0 )

      $x_{}$ – 2 ( m ) là chiều rộng hình chữ nhật 

  vì theo đề bài ta có diện tích hình chữ nhật là 15 m² nên ta có phương trình

  $x_{}$ × ( $x_{}$ – 2 ) = 15

  ⇔ $x_{}$² – 2$x_{}$ = 15

  ⇔ $x_{}$² – 2$x_{}$ – 15 = 0

  Δ = b² – 4ac

  ⇔ Δ = ( -2 )² – 4 × 1 × ( – 15 )

  ⇔ Δ = 4 + 60

  ⇔ Δ = 64

  vì Δ = 64 > 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt

  $x_{1}$ = $\frac{-b + √Δ}{2a}$ = $\frac{-( -2 ) + √64}{2}$ = 5 ( m ) ( nhận )

  $x_{2}$ = $\frac{-b – √Δ}{2a}$ = $\frac{-( -2 ) – √64}{2}$ = -3 ( m ) ( loại )

  Vậy chiều dài của hình chữ nhật là : $x_{}$ = 5

  chiều rộng của hình chữ nhật là

  $x_{}$ – 2

  ⇔ 5 – 2 = 3 ( m )

  vậy chiều dài hình chữ nhật là 5 m 

  chiều rộng hình chữ nhật là 3 m

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-23T04:14:45+00:00

  Đáp án: chiều dài `5m,` chiều rộng `3m`

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi chiều dài hình chữ nhật là `x(x>0, m)`

  Chiều rộng hình chữ nhật là `x-2(m)`

  Vì diện tích hình chữ nhật là `15m²` nên ta có phương trình:

  `x.(x-2)=15`

  `<=> x² -2x-15=0`

  `<=>(x-5)(x+3)=0`

  `<=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=5 (TM)\\x=-3 (loại)\end{array} \right.\) 

  Vậy hình chữ nhật có chiều dài là `5m,` chiều rộng là `3m`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )