Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng

Question

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao hình hộp chữ nhật đó
a. Tính thể tích của mỗi hình trên
b. Hình nào có thể tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu dm khối

in progress 0
Julia 3 tuần 2021-07-06T09:56:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:57:46+00:00

  a) Thể tích của hình chữ nhật là:

  $2,2\times 0,8\times 0,6=1,056(m^3)$

  Cạnh của hinh lập phương đó là:

  $\dfrac{2,2+0,8+0,6}{3}=1,2(m)$

  Thể tích của hình lập phương đó là:

  $1,2\times 1,2\times 1,2=1,728(m^3)$

  b) Hình lập phương có thể tích lớn hơn vì 1,728>1,056

  Và nó lớn hơn $1,728-1,056=0,672(m^3)$

  Đổi: $0,672m^3=672dm^3$

  Vậy nó lớn hơn 672$dm^3$

  Đáp số: a) 1,056$m^3;1,728m^3$

                 b) Thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật $672dm^3$

  0
  2021-07-06T09:58:18+00:00

  Đáp án:

   bn tham khảo

  Giải thích các bước giải:

   a) thể tích hình chữ nhật: V=chiều dài.chiều rộng.chiều cao=2,2.0,8.0,6=1,056(m³)

  cạnh hình lập phương: (2,2+0,8+0,6):3= 1,2m

  thể tích hình lập phương: V=cạnh.cạnh.cạnh=1.2.1,2.1,2=1,728(m³)

  b) thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình chữ nhật: 1,728-1,056=0,672(m³)

  đổi:0,672 m³= 0,00062dm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )