một máy kéo có trọng lượng 4000N diện tích tiếp xúc của các bản xích là 200dm2 . Một oto có trọng lượng 2000N diện tích tiếp xúc của các bánh xe là 0,

Question

một máy kéo có trọng lượng 4000N diện tích tiếp xúc của các bản xích là 200dm2 . Một oto có trọng lượng 2000N diện tích tiếp xúc của các bánh xe là 0,025m2
a)tính áp suất của máy kéo và otoo lên mặt đường
b)nếu 2 xe đều đi trên đất mềm thì xe nao bị sa lầy

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-11-21T06:52:44+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T06:54:00+00:00

  Đáp án:

   a) 2000 Pa; 80000 Pa; b) ô tô dễ sa lầy hơn.

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  \(\begin{gathered}
    {F_1} = 4000\,\,N;\,\,{S_1} = 200\,\,d{m^2} = 2\,\,{m^2} \hfill \\
    {F_2} = 2000\,\,N;\,\,{S_2} = 0,025\,\,{m^2} \hfill \\
    a)\,\,{P_1} = ?;\,\,{P_2} = ? \hfill \\ 
  \end{gathered} \)

  b) Xe nào dễ sa lầy?

  Giải:

   Đổi: \(200\,\,d{m^2} = 2\,\,{m^2}\)

  Áp suất của máy kéo lên mặt đường là:

  \({P_1} = \frac{{{F_1}}}{{{S_1}}} = \frac{{4000}}{2} = 2000\,\,\left( {Pa} \right)\)

  Áp suất của ô tô lên mặt đường là:

  \({P_2} = \frac{{{F_2}}}{{{S_2}}} = \frac{{2000}}{{0,025}} = 80000\,\,\left( {Pa} \right)\)

  b) Nhận xét: \({P_1} < {P_2}\). Vậy nếu đi trên đất mềm, ô tô dễ bị sa lầy hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )