một miếng đất hình thoi có tổng độ dài 2 đường chéo là 72m hiệu độ dài 2 đường chéo là 8m trên miếng đất đó người ta trồng hoa trung bình cứ 1m vuông

Question

một miếng đất hình thoi có tổng độ dài 2 đường chéo là 72m hiệu độ dài 2 đường chéo là 8m trên miếng đất đó người ta trồng hoa trung bình cứ 1m vuông hoa bán đi thu được 25000 đồng . hỏi trên miêng đất đó người ta bán hoa thu được bao nhiêu tiền
nhanh nhé

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-10-01T11:26:49+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:28:09+00:00

  Độ dài của đáy lớn là:

            [72+8]÷2= 40[m]

  Độ dài đáy bé là:

           72-40= 32[m]

  Diện tích của miếng đất đó là;

            [32×40]÷2= 640[m²]

  Người ta thu được số tiền là:

             25000×640= 16000000[đồng]

                                 Đ/s: 16000000đồng.

   

  0
  2021-10-01T11:28:32+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Độ dài đường chéo thứ 1 là:

  $(72+8):2=40 m$

  Độ dài đường chéo thứ 2 là:

  $72-40=32 m$

  Diện tích mảnh đất là:

  $\dfrac{40×32}{2}=640(m^2)$

  Trên miêng đất đó người ta bán hoa thu được số tiền là:

  $640×25000=16000000(đồng)$

  Đáp số: 16000000 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )