một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút thì hoàn thành 3 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm một sản phẩm hết bao nhiêu thời

Question

một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút thì hoàn thành 3 sản phẩm. Hỏi trung bình người đó làm một sản phẩm hết bao nhiêu thời gian?

in progress 0
Mackenzie 4 tuần 2021-11-19T10:21:08+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T10:22:22+00:00

  Thời gian người đó làm ba sản phẩm là

  $11$ giờ $45$ phút $- 7$ giờ$ 30$ phút = $4$ giờ $15$ phút

  Trung bình người đó làm một sản phẩm hết số thời gian là

  $4$ giờ $15$ phút $: 3 =  1$ giờ $25$ phút

  Đáp số : $1$ giờ $25$ phút 

  @Team IQ vô cực

   

  0
  2021-11-19T10:23:07+00:00

  Đáp án:

   $1,4h$

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian để người thợ làm $3$ sản phẩm là 

  $11h45′-7h30′ = 4h15′ $

  Đổi $4h15’= 4,25h$

  Trung bình người đó làm mỗi sản phẩm hết số thời gian là

  $4,25:3 = 1,4 h $ (làm tròn đến số thập phân thứ nhất )

  Đáp số $1,4h$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )