một oxit của kim loại M chưa rõ hóa trị trong đó nguyên tố õi chiếm 20% về khối lượng xác định công thức hóa học của oxit

Question

một oxit của kim loại M chưa rõ hóa trị trong đó nguyên tố õi chiếm 20% về khối lượng xác định công thức hóa học của oxit

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-07-23T04:30:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:31:44+00:00

  Cho oxit có công thức là `M_xO_y`

  Do oxi chiếm `20%` khối lượng trong oxit.

  `=> %m_M=100%-20%=80%`

  Ta có:

  `%m_{M}=\frac{Mx.100%}{Mx+16y}`

  `=> 0,8=\frac{Mx}{Mx+16y}`

  `=>0,8Mx+12,8y=Mx`

  `=> 0,2Mx=12,8y`

  `=> Mx=64y`

  Ta có: `(x;y)∈(1;1), (2;3),(3;4)`

  `=> (x;y)=(1;1) ` thỏa mãn.

  Vậy oxit có công thức là: `CuO`.

   

  0
  2021-07-23T04:31:45+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  `-` `2M + O_2 \overset{t^o}\to 2MO`

  `-` Ta có: `%O = 20%`

  `->` `M = 100% – 20% = 80%`

  `->` `m_MO = M + 16`

  `->` `m_O = 16` `(g)` 

  `-` Theo đề bài, ta có phương trình sau:

  `-` $\dfrac{16}{M + 16}$ `=` $\dfrac{20}{100}$  

  `⇔` `M + 16 = 80`

  `⇔` `M = 80 – 16`

  `⇔` `M = 64`

  `->` `M` là Đồng `(Cu)`.

  `->` CTHH của oxit: `CuO`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )