một tàu thủy chạy xuôi dòng một khúc sông dài 144 km sau đó chạy ngược dòng khúc sông đó 100 km hết tất cả 11h . tính vận tốc riêng của tàu biết vận t

Question

một tàu thủy chạy xuôi dòng một khúc sông dài 144 km sau đó chạy ngược dòng khúc sông đó 100 km hết tất cả 11h . tính vận tốc riêng của tàu biết vận tốc riêng của dòng nước làn 2km\h

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-06T09:41:42+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T09:42:45+00:00

  Đáp án:

   `22`km/h

  Giải thích các bước giải:

   Gọi vận tốc của tàu là `x(x>2)`

  ⇒ Vận tốc khi xuôi dòng là `x+2`

  ⇒ Vận tốc khi ngược dòng là `x-2`

  ⇒ Thời gian tàu xuôi dòng `144/(x+2)`

  ⇒ Thời gian tàu ngược dòng `100/(x-2)`

  Ta có:

  `144/(x+2)+100/(x-2)=11`

  ⇒`144/(x+2)+100/(x-2)-11=0`

  ⇒`(144(x-2)+100(x+2)-11(x+2)(x-2))/((x+2)(x-2))=0`

  ⇒`(244x-44-11x^2)/((x+2)(x-2))=0`

  ⇒`244x-44-11x^2=0`

  ⇒`(11x-2)(x-22)=0`

  ⇒`x=22` hoặc `x=2/11`

  ⇒`x=22`km/h

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )