Một thanh chắn đường AB dài 7,5m có trọng lượng 200N và có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2m. Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA

Question

Một thanh chắn đường AB dài 7,5m có trọng lượng 200N và có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2m. Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA=2,5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu B một lực F có độ lớn bằng bao nhiêu để AB cân bằng?

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-08-07T18:48:04+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:49:28+00:00

  Đáp án:

  \({F_B} = 20N\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  OG = OA – AG = 2,5 – 2 = 0,5m\\
  OB = AB – OA = 7,5 – 2,5 = 5m
  \end{array}\)

  Áp dụng quy tắc momen:

  \(\begin{array}{l}
  {M_{\vec P}} = {M_{{{\vec F}_B}}}\\
   \Rightarrow P.OG = {F_B}.OB\\
   \Rightarrow 200.0,5 = F.5\\
   \Rightarrow {F_B} = 20N
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )