Một thanh chắn đường AB dài 7,5m có trọng lượng 200N và có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2m. Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA

Photo of author

By Ayla

Một thanh chắn đường AB dài 7,5m có trọng lượng 200N và có trọng tâm G cách đầu A một đoạn 2m. Thanh có thể quay xung quanh một trục đi qua O. Biết OA=2,5m. Hỏi phải tác dụng vào đầu B một lực F có độ lớn bằng bao nhiêu để AB cân bằng?
Leave a Comment