Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m đáy bé kém đáy lớn 36 m và chiều cao bằng 1/4 tổng hai đáy a Tính diện tích thửa ruộng hình thang b cứ 200

Question

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m đáy bé kém đáy lớn 36 m và chiều cao bằng 1/4 tổng hai đáy
a Tính diện tích thửa ruộng hình thang
b cứ 200 mét vuông thu được 124 kg thóc tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilôgam thóc

in progress 0
Kylie 4 tháng 2021-08-16T04:24:29+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:25:30+00:00

  Đáp án:

  a) `7442`m2

  b)`4614,04kg`

  lời giải:

  Đáy bé thửa ruộng là :

       `140-36 =104` ( m)

  Chiều cao thửa ruộng là :

       `(104+140)`×$\frac{1}{4}$`=61` ( m )

  a) Diện tích thửa ruộng là :

         `(104+140)×61÷2=7442` ( m2 )

  b) Thu được số thóc là :

         `7442÷200×124= 4614,04` ( kg )

            Đáp số : a) `7442` m2

                        : b) `4614,04 kg`

  Học tốt nha .

     huong@

  0
  2021-08-16T04:25:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đáy bé là:

  140-36=104(m)

  Chiều cao là:

  (140+104)x1/4=61(m)

  a, Diện tích thửa ruộng hình thang là:

  (140+104)x61:2=7442(m2)

  b, Trên cả thửa ruộng thu hoạch được :

  7442×124:200=4614,04(kg)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )