Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m đáy bé kém đáy lớn 36 m và chiều cao bằng 1/4 tổng hai đáy a Tính diện tích thửa ruộng hình thang b cứ 200

Photo of author

By Kylie

Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 140m đáy bé kém đáy lớn 36 m và chiều cao bằng 1/4 tổng hai đáy
a Tính diện tích thửa ruộng hình thang
b cứ 200 mét vuông thu được 124 kg thóc tính xem trên cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kilôgam thóc
Leave a Comment