Muốn kiểm tra KG của thân cao F2 người ta phải làm gì Biết P thuần chủng và thân cao mang tính trội thân thấp mang tính trạng lặn

Question

Muốn kiểm tra KG của thân cao F2 người ta phải làm gì
Biết P thuần chủng và thân cao mang tính trội thân thấp mang tính trạng lặn

in progress 0
Bella 2 tuần 2021-07-08T17:34:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:35:40+00:00

  Phải thực hiện phép lai phân tích:

  + Nếu phép lai cho tỉ lệ 100% thân cao → KG của F2 là đồng hợp trội (AA)

  Sơ đồ lai:

  $F_{2}$ :      AA   ×   aa

  $G_{F2}$:      A          a

  $F_{3}$:               Aa (100% thân cao)

  + Nếu phép lai cho tỉ lệ 50% thân cao : 50% thân thấp → KG của F2 là dị hợp (Aa)

  Sơ đồ lai:

  $F_{2}$ :      Aa   ×   aa

  $G_{F2}$:  (A, a)        a

  $F_{3}$:         Aa : aa (50% thân cao : 50% thân thấp)

  0
  2021-07-08T17:35:53+00:00

  Đáp án:

  Quy ước :$A-$ Thân cao

                   $a-$ Thân thấp

  *) Muốn kiểm tra kiểu gen của thân cao ở F2 ta có 2 cách:

  – Cách 1: Cho cây thân cao đó đi lai phân tích. Tức là đem cây thân cao $(A-)$ cần xác định kiểu gen lai với cây thân thấp $(aa)$. Nếu:

  + Kết quả phép lai là đồng tính $100\%$ về tính trạng thân cao `=>` Cây thân cao đem lai sẽ có kiểu gen đồng hợp $(AA)$ 

      Sơ đồ lai minh họa:

  $P:AA$ ( Thân cao ) $×$ $aa$( Thân thấp )

  $G_{P}:A$                         $a$

  $F1:100\%Aa(100\%$ Thân cao ).

  + Kết quả phép lai là phân tính theo tỉ lệ $1:1$ `=>` Cây thân cao đem lai có kiểu gen dị hợp $(Aa)$

     Sơ đồ lai minh họa:

  $P:Aa$( Thân cao ) $×$ $aa$( Thân cao )

  $G_{P}:A,a$                     $a$

  $F1:1Aa:1aa$ ( 1 Thân cao: 1 Thân thấp )

  – Cách 2: Cho cây thân cao đó tự thụ phấn với chính nó. Tức là lấy cây thân cao đó lai với cây thân cao đó. Nếu:

  + Kết quả phép lai là đồng tính $100\%$ về tính trạng thân cao `=>` Cây thân cao đem lai sẽ có kiểu gen đồng hợp $(AA)$

     Sơ đồ lai minh họa

  $P:AA$( Thân cao ) $×$ $AA$( Thân Cao )

  $G_{P}:A$                         $A$

  $F1:100\%AA(100\%$ Thân cao ).

  + Nếu kết quả phép lai là phân tính theo tỉ lệ $3:1$ `=>` Cây thân cao đem lai sẽ có kiểu gen dị hợp $(Aa)$

      Sơ đồ lai minh họa:

  $P:Aa($ Thân cao ) $×$ $Aa$( Thân cao)

  $G_{P}:A,a$                     $A,a$

  $F1:1AA:2Aa:1aa$ ( 3 Thân cao : 1 Thân thấp )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )