Chứng minh (n+2)^2-n^2+4n chia hết cho 8 với n thuộc Z

Photo of author

By aikhanh

Chứng minh (n+2)^2-n^2+4n chia hết cho 8 với n thuộc Z
Leave a Comment