Nếu thể tích của 1 lượng khí giảm đi 1/10, áp xuất tăng lên 1/5 và nhiệt độ tăng thêm 18°C với ban đầu thì t° ban đầu của khối khí là bao nhiêu?? Bài

Question

Nếu thể tích của 1 lượng khí giảm đi 1/10, áp xuất tăng lên 1/5 và nhiệt độ tăng thêm 18°C với ban đầu thì t° ban đầu của khối khí là bao nhiêu??
Bài thách thứ học sinh chuyên lý :v

in progress 0
Hadley 20 phút 2021-09-09T11:25:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:26:59+00:00

  $\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{(p_1+\frac{1}{5}p_1).(V_1-\frac{1}{10}V_1)}{T_1+18}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{\frac{6}{5}p_1.\frac{9}{10}V_1}{T_1+18}$

  $\Leftrightarrow \dfrac{1}{T_1}=\dfrac{\frac{27}{25}}{T_1+18}$

  $\Rightarrow T_1=225K$

  0
  2021-09-09T11:27:08+00:00

  Đáp án:

  Nhiệt độ ban đầu của khối khí là 225K.

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng ta có:

  \[\frac{{p’V’}}{{T’}} = \frac{{pV}}{T} \Leftrightarrow \frac{{\left( {p + \frac{1}{5}p} \right)\left( {V – \frac{V}{{10}}} \right)}}{{T + 18}} = \frac{{pV}}{T} \Rightarrow T = 225K\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )