nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô ?

Question

nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô ?

in progress 0
Natalia 2 tuần 2021-11-24T14:49:06+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:50:16+00:00

  Tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô:

  – Vua đứng đầu nhà nước, quyết định mọi công việc chính trị, ngoại giao, quân sự. Giúp việc cho vua là các quan văn, quan võ.

  – Vua cử các tướng đi trấn giữ các châu quan trọng.

  – Quy định các lễ nghi trong triều và màu sắc trang phục của quan lại cao cấp.

  => Nhận xét: bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai nhưng đã đặt nền móng cho quốc gia thống nhất.

  0
  2021-11-24T14:50:41+00:00

  – Tổ chức bộ máy nhà nước còn sơ khai, đơn giản nhưng được thống nhất từ trung ương đến địa phương.

  + Ở Trung ương: Vua đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc (Chính trị, ngoại giao, quân sự). Dưới vua có các quan văn, quan võ.

  + Ở địa phương: các tướng lĩnh có công được vua cử đi cai quản các châu quan trọng gọi là thứ sứ.

  – Việc xây dựng chính quyền mới của Ngô Quyền đã thể hiện được ý thức độc lập, tự chủ giúp đất nước yên bình và đặt nền móng cho một quốc gia độc lập, thống nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )