nung hỗn hợp A gồm fe và s sau một thời gian rồi để nguội thu đc hỗn hợp B. Nếu cho hh B vào đHCl dư, thu đcượ 2,24l C (đktc) mà dC/H2 = 13. tính KL m

Question

nung hỗn hợp A gồm fe và s sau một thời gian rồi để nguội thu đc hỗn hợp B. Nếu cho hh B vào đHCl dư, thu đcượ 2,24l C (đktc) mà dC/H2 = 13. tính KL mỗi kim loại trong hh ban đầu
giúp mik với. Thank you

in progress 0
Brielle 1 tháng 2021-07-30T03:37:12+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:38:39+00:00

  Đáp án:

  \({m_{Fe}} = 5,6{\text{ gam}}\)

  \({m_S} = 2,4{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Các phản ứng xảy ra:

  \(Fe + S\xrightarrow{{{t^o}}}FeS\)

  \(FeS + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}S\)

  \(Fe + 2HCl\xrightarrow{{}}FeC{l_2} + {H_2}\)

  Hỗn hợp khí gồm \(H_2S;H_2\) lần lượt là \(x;y\)

  \( \to x + y = \frac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \({m_{hh}} = {m_{{H_2}S}} + {m_{{H_2}}} = 34x + 2y = 13.2.0,1 = 2,6\)

  Giải được: \(x=0,075;y=0,025\)

  \( \to {n_{Fe}} = x + y = 0,1{\text{ mol;}}{{\text{n}}_S} = {n_{FeS}} = x = 0,075{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{Fe}} = 0,1.56 = 5,6{\text{ gam}}\)

  \({m_S} = 0,075.32 = 2,4{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )