P(x)=(1+x)^8+(1+x)^9+(1+x)^10+(1+x)^11+(1+x)^12.tìm hệ số của x^10

Question

P(x)=(1+x)^8+(1+x)^9+(1+x)^10+(1+x)^11+(1+x)^12.tìm hệ số của x^10

in progress 0
Sarah 8 phút 2021-09-07T08:14:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:15:58+00:00

  Đáp án:

   78

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-07T08:16:03+00:00

  Đáp án:

  78

  Giải thích các bước giải:

  (1+x)$^{8}$ và (1+x)$^{9}$ không chứ x$^{10}$

  \({T_{k + 1}} = C_{10}^k{.1^{10 – k}}.{x^k} = C_{10}^k.{x^k}\)

  -> k=10 

  \({T_{m + 1}} = C_{11}^m{.1^{11 – m}}.{x^m} = C_{11}^m.{x^m}\)

  -> m=10

  \({T_{n + 1}} = C_{12}^n{.1^{12 – n}}.{x^n} = C_{12}^n.{x^n}\)

  -> n=10

  -> hệ số của số hạng chứa x$^{10}$ là: \(C_{10}^{10} + C_{11}^{10} + C_{12}^{11} = 78\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )