Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lăn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDdHh x AabbDdhh sẽ cho thế hệt sau bao nhiêu loại kiểu hình và kiểu gen?

Question

Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lăn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDdHh x AabbDdhh sẽ cho thế hệt sau bao nhiêu loại kiểu hình và kiểu gen?

in progress 0
Lyla 24 phút 2021-09-10T12:19:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:21:28+00:00

  Aa x Aa → 1AA : 2Aa : 1aa → 2 kiểu hình, 3 kiểu gen. 

  Bb x bb → 1Bb : 1bb → 2 kiểu hình, 2 kiểu gen.

  Dd x Dd → 1DD : 2Dd : 1dd → 2 kiểu hình, 3 kiểu gen. 

  Hh x hh → 1Hh : 1hh → 2 kiểu hình, 2 kiểu gen.

  Số kiểu hình ở thế hệ sau: 2 x 2 x 2 x 2 = 16

  Số kiểu gen ở thế hệ sau: 3 x 2 x 3 x 2 = 36

  0
  2021-09-10T12:21:36+00:00

  Đáp án:

  AaBbDdHh × AabbDdhh

  + Aa × Aa

  → Cho 3 kiểu gen, 2 kiểu hình

  + Bb × bb

  → Cho 2 kiểu gen, 2 kiểu hình

  + Dd × Dd

  → Cho 3 kiểu gen, 2 kiểu hình

  + Hh × hh

  → Cho 2 kiểu gen, 2 kiểu hình

  ⇒ Số kiểu gen của 2 cá thể trên là:

  3 × 2 × 3 × 2 = 36 kiểu gen

  ⇒ Số kiểu hình của 2 cá thể trên là:

  2 × 2 × 2 × 2 = 16 kiểu hình

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )