Rút ra được bài học kinh nghiệm từ thất bại của các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX.

Question

Rút ra được bài học kinh nghiệm từ thất bại của các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX.

in progress 0
Sarah 5 tháng 2021-07-16T06:52:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T06:54:00+00:00

    – Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc

    – Củng cố và phát huy vai trò, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

    – Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố “thế trận lòng dân”, thực hiện “quân với dân một ý chí”

    – Tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia cho toàn quân, toàn dân

  `->` Phát huy khí phách quật cường, truyền thống yêu nước anh dũng trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc

  `->` Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

  `->` Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đưa sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

  `->` Tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn hơn nữa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  `=>` Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  0
  2021-07-16T06:54:38+00:00

  Bài học kinh nghiệm từ thất bại của các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX là

  -Phát huy truyền thống yêu nc, toàn quốc toàn dân cùng đoàn kết 

  -Xây dựng một nền chính trị vững mạnh

  -Tuyên truyền giáo dục mn về truyền thống yêu nc , nâng cao ý thức bảo vệ đất nc

                  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )