Số cách sắp xếp n(n>1) học sinh thành 1 hàng ngang

Question

Số cách sắp xếp n(n>1) học sinh thành 1 hàng ngang

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-08-11T19:25:02+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:26:08+00:00

  Vị trí thứ 1 có n cách. 

  Vị trí thứ 2 có $n-1$ cách. 

  Vị trí thứ 3 có $n-2$ cách 

  Vị trí thứ n có $n-(n-1)=1$ cách 

  Vậy có $n(n-1)(n-2)(n-3)….=n!$ cách xếp.

  0
  2021-08-11T19:26:19+00:00

  Đáp án:

  – Xếp hs thứ nhất có n cách

  – Xếp hs thứ hai có: n-1 cách ( do đã bớt đi 1 chỗ trống của bạn thứ nhất)

  – Xếp hs thứ ba có: n-2 cách ( do đã bớt đi 2 chỗ trống của 2 bạn trước)

  – xếp bạn cuối còn 1 chỗ trống (còn 1 cách)

  Vậy có: n.(n-1).(n-2)…1= n! cách xếp n bạn thành 1 hàng ngang.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )