So sánh: A=(201+200)/(201-200) và B=[(201^2)+(200^2)]/[(201^2)-(200^2)]

Question

So sánh: A=(201+200)/(201-200) và B=[(201^2)+(200^2)]/[(201^2)-(200^2)]

in progress 0
Raelynn 5 tháng 2021-07-09T00:55:10+00:00 1 Answers 67 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:56:16+00:00

  Đáp án:

  \[B < A\]

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  A = \frac{{201 + 200}}{{201 – 200}} = \frac{{401}}{1} = 401\\
  B = \frac{{{{201}^2} + {{200}^2}}}{{{{201}^2} – {{200}^2}}} = \frac{{{{201}^2} + {{200}^2}}}{{\left( {201 – 200} \right)\left( {201 + 200} \right)}}\\
   = \frac{{{{\left( {201 + 200} \right)}^2} – 2.201.200}}{{1.401}} = \frac{{{{401}^2} – 2.201.200}}{{401}} < \frac{{{{401}^2}}}{{401}} = 401 = A\\
   \Rightarrow B < A
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )