: So sánh a và b nếu: a) a + 5 < b + 5 b) -3a > -3b c) -2a + 3 ≤ -2b + 3

Question

: So sánh a và b nếu:
a) a + 5 < b + 5 b) -3a > -3b
c) -2a + 3 ≤ -2b + 3

in progress 0
Serenity 3 ngày 2021-12-06T13:50:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T13:51:45+00:00

  a) a + 5 < b + 5 ⇒ a + 5 – 5 < b + 5 – 5

                              ⇒ a < b

  b) -3a > -3b ⇒ |-3a| < |-3b| ⇒ 3a < 3b

                                                ⇒$\frac{3a}{3}$ < $\frac{3b}{3}$

                                                    ⇒ a < b

  c) -2a + 3 ≤ -2b + 3 ⇒ -2a + 3 -3 ≤ -2b + 3 – 3 

                                    ⇒ -2a  ≤ -2b

                                      ⇒ |-2a| ≥ |-2b|

                                        ⇒ 2a ≥ 2b

                                          ⇒ $\frac{2a}{2}$ ≥ $\frac{2b}{2}$

                                            ⇒ a ≥ b

  0
  2021-12-06T13:51:57+00:00

  Đáp án: a) 8+5<9+5

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )