so sánh các giá trị của biểu thức: M= 1a94 + 568 + 45c và N= 1999+ abc Tất cả đều có gạch ngang

Question

so sánh các giá trị của biểu thức:
M= 1a94 + 568 + 45c và
N= 1999+ abc
Tất cả đều có gạch ngang

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-08-28T07:08:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T07:09:13+00:00

  Đáp án:

  Ta có : 

  M= 1a94 + 568 + 45c 

     = 1094 + 100a + 568 + 450 + c

     = 2112 + 100a + c = 1999 + 100a + 113 + c

  N = 1999 + 100a + 10b + c

  Do 10.b ≤ 90 < 113

  => 10b + c < 113 + c

  =>M >  N

   

  0
  2021-08-28T07:09:25+00:00

  Đáp án: M > N

  Giải thích các bước giải:

  M = 1a94 + 568 + 45c

  M = (1 . 1000 + a . 100 + 9 . 10 + 4) + (5 . 100 + 6 . 10 + 8) + (4 . 100 + 5 . 10 + c)

  = 1000 + 100 (a + 5 + 4) + 10 (9 + 6 + 5) + (4 + 8 + c)

  = 1000 + 100 (a + 9) + 10 . 20 + 12 + c

  = 1000 + 100a + 900 + 200 + 12 + c

  = (1000 + 900 + 200 + 12) + (100a + c)

  M = 2112 + (a00 + c)

  M = 2112 + a0c

  Bây giờ, ta so sánh M và N

  abc = a . 100 + b . 10 + c

  a0c = a . 100 + c

  Hiệu giữa hai số abc và a0c là:        abc – a0c = b0

  Hiệu giữa hai số 2112 và 1999 là:    2112 – 1999 = 113

  Vì 113 > b0 nên M > N

  Vậy M > N

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )