So sánh phân số hữu tỉ a) -3/7 và 2/-5 b) 52/177 và 9/17 c) -6/7 và 19/23 d) -11/23 và -13/21

Question

So sánh phân số hữu tỉ
a) -3/7 và 2/-5
b) 52/177 và 9/17
c) -6/7 và 19/23
d) -11/23 và -13/21

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-09-06T05:52:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T05:54:07+00:00

  0
  2021-09-06T05:54:34+00:00

  Đáp án:

   $a) <$

  $b) <$

  $c) <$

  $d) >$

  Giải thích các bước giải:

   $a) \dfrac{-3}{7}=\dfrac{-3×5}{7×5}=\dfrac{-15}{35}$

      $\dfrac{2}{-5}=\dfrac{-2}{5}=\dfrac{-2×7}{5×7}=\dfrac{-14}{35}$

  Vì $\dfrac{-15}{35}<\dfrac{-14}{35}⇒\dfrac{-3}{7}<\dfrac{2}{-5}$

  $b) \dfrac{52}{177}=\dfrac{52×17}{177×17}=\dfrac{884}{3009}$

      $\dfrac{9}{17}=\dfrac{9×177}{17×177}=\dfrac{1593}{3009}$

  Vì $\dfrac{884}{3009}<\dfrac{1593}{3009}⇒\dfrac{52}{177}<\dfrac{9}{17}$

  $c) \dfrac{-6}{7}<0$

      $\dfrac{19}{23}>0$

  $⇒\dfrac{-6}{7}<\dfrac{19}{23}$

  $d) \dfrac{-11}{23}=\dfrac{-11×21}{23×21}=\dfrac{-231}{483}$

      $\dfrac{-13}{21}=\dfrac{-13×23}{21×23}=\dfrac{-299}{483}$

  Vì $\dfrac{-231}{483}>\dfrac{-299}{483}⇒\dfrac{-11}{23}>\dfrac{-13}{21}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )