tìm 2 số biết số lớn chia cho số bé bằng 4 và tổng của chúng bằng 2005

Question

tìm 2 số biết số lớn chia cho số bé bằng 4 và tổng của chúng bằng 2005

in progress 0
Abigail 2 ngày 2021-09-20T08:43:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T08:44:56+00:00

                                                                      Bài giải

                                Biết số lớn chia cho số bé bằng 4 thì số lớn bằng 4/1 số bé

                                                        Tổng số phần bằng nhau là 

                                                               4+1=5 ( phần )

                                                               giá trị mỗi phần là

                                                                   2005:5=401

                                                                  Số lớn là 

                                                                      401*4=1604

                                                                  Số bé là

                                                                       2005-1604=401

   

  0
  2021-09-20T08:45:01+00:00

  Bài giải    

  Ta có: số lớn chia cho số bé bằng 4 thì số lớn bằng 4/1 số bé nên:

  Tổng số phần bằng nhau là:

    4+1=5 ( phần ) 

  Giá trị mỗi phần  đó là:  

    2005:5= 401  

  Số lớn là:

  401x 4=1604

  Số bé là:

   2005-1604=401

  Vậy:Số bé=401

         Số lớn là:1604

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )