Tìm x, biết: -31+2(x-1)=9 4(x-1)^2-87=-23 8x+72=3x-4 (2x-3).(6-2x)=0 (x^2-4).(3-x)=0 x^5-4x^3=0

Question

Tìm x, biết:
-31+2(x-1)=9
4(x-1)^2-87=-23
8x+72=3x-4
(2x-3).(6-2x)=0
(x^2-4).(3-x)=0
x^5-4x^3=0

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-09-28T15:00:49+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:01:51+00:00

  Đáp án:

  `a) -31+2(x-1)=9`

  `=> -31+2x-2=9`

  `=> -33+2x=9`

  `=> 2x=42`

  `=> x=21`

  `b) 4(x-1)^2-87=-23`

  `=> 4(x-1)^2=64`

  `=> (x-1)^2=16`

  `=> x-1=4` hoặc `x-1=-4`

  `=> x=5` hoặc `x=-3`

  `c) 8x+72=3x-4`

  `=> 8x-3x=-4-72`

  `=> 5x=-76`

  `=> x=-76/5`

  `d) (2x-3)(6-2x)=0`

  `=> 2x-3=0` hoặc `6-2x=0`

  `=> x=3/2` hoặc `x=3`

  `e) (x^2-4)(3-x)=0`

  `=> x^2-4=0` hoặc `3-x=0`

  `=> x^2=4` hoặc `x=3`

  `=> x=2` hoặc `x=-2` hoặc `x=3`

  `f) x^5-4x^3=0`

  `=> x^3.(x^2-4)=0`

  `=> x^3=0` hoặc `x^2-4=0`

  `=> x=0` hoặc `x^2=4`

  `=> x=0`  hoặc `x=2` hoặc `x=-2`

  0
  2021-09-28T15:02:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ` -31+2(x-1)=9 `

  `2(x-1) = -40 `

  `x -1 = -40 : 2 `

  `x – 1 = – 20 `

  `x = -19 `

  ` 4(x-1)^2-87=-23 `

  `4(x-1)^2 = 64 `

  `(x-1)^2 = 16 `

  `(x-1)^2 = 4^2`

  `x = 4 + 1 `

  `x = 5 `

  `8x+72=3x-4 `

  `80.x = -1.x `

  `x.x = 80 : -1 `

  `2x = -80`

  `x = -80 : 2 `

  `x = -40 `

  ` (2x-3).(6-2x)=0 `

  vì ` (2x-3).(6-2x)=0 ` nên ` ( 2x-3) `hoặc `(6-2x) ` sẽ phải bằng ` 0`

  `2x-3 = 0 `

  `2x = 3 `

  `x = 3: 2 `

  `x = 3/2 ` 

  ` ( 6-2x) = 0 `

  `2x = 6 – 0 = 6 `

  `x = 6 : 2 `

  `x = 3 `

  vậy ` x \in{3/2;3}`

  `(x^2-4).(3-x)=0 `

  vì ` (x^2-4).(3-x)=0 ` nên ` (x^2-4) ` hoặc `(3-x)` bằng `0`

  ` x^2 – 4 = 0 `

  `x^2 = 4 `

  `x = 2^2 `

  `3-x = 0 `

  `x = 3 `

  vậy ` x \in { 2;3 } `

  ` x^5-4x^3=0 `

  ` x^3 = 0 ` hoặc ` x^2 – 4 = 0 `

  `x = 0 ` hoặc ` x^2 = 0 +4 = 4 `

  `    x = 0 `     ` x^2 = 2 ; ( -2)^2`

  vậy ..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )