Tìm các số tự nhiên x, y. sao cho `(2x+1)(y-5)=12`

Question

Tìm các số tự nhiên x, y. sao cho `(2x+1)(y-5)=12`

in progress 0
Amara 14 phút 2021-09-12T22:42:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:43:39+00:00

  Gỉa sử tồn tại x, y ∈ Z thỏa mãn : ( 2x+1)(y-5)=12 (1)

  Vì x ; y ∈ Z nên (2x+1) ∈ Z; (y-5)∈ Z (2)

  Lại có: 12 = 1.12= (-1).(-12)=2.6=(-2).(-6)=3.4=(-3).(-4) (3)

  Vì (2x+1) ∈ Z nên 2x+1 là số lẻ. (4)

  Từ (1); (2) ;(3);(4) ta có bảng gía trị sau:

  0
  2021-09-12T22:44:18+00:00

  Vì (2x+1)(y-5)=12

  Mà 2x+1 là số lẻ

  => 2x+1∈Ư(12)= 1×12=3×4 (hai tích còn lại là tích chẵn nên loại nha)

  Ta có bảng

  2x+1      1             12                  3              4

  x             0           5,5 (loại)          1               2,5(Loại)  

  y-5         12             1                  4  

  y             17                                9

  Vậy (x,y)∈{(0;17);(1;9)}

  HỌC TỐT!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )