Tìm điều khiển của số n để phân số 2n-1/6n+8 rút gọn được

Question

Tìm điều khiển của số n để phân số 2n-1/6n+8 rút gọn được

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-10-04T01:37:56+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T01:38:59+00:00

  Lời giải:

  Gọi `d` là ước chung của `2n – 1` và `6n + 8` `(d ∈ ZZ`, `d` $\neq$ `0)`

  Do đó, $\left\{ \begin{array}{l}2n – 1 \vdots d\\6n + 8 \vdots d\end{array} \right.$

  `⇒` $\left\{ \begin{array}{l}3(2n – 1) \vdots d\\6n + 8 \vdots d\end{array} \right.$

  `⇒` $\left\{ \begin{array}{l}6n – 3 \vdots d\\6n + 8 \vdots d\end{array} \right.$

  `⇒ (6n + 8) – (6n – 3) \vdots d`

  `⇒ 6n + 8 – 6n + 3 \vdots d`

  `⇒ 11 \vdots d`. 

  Mà `d ∈ ZZ`, `d` $\neq$ `0`

  `⇒ d ∈ Ư (11) = { ±1 ; ±11 }`

  Để phân số `(2n – 1)/(6n + 8)` rút gọn được `⇔ d = ±11` 

  `⇒ 2n – 1 \vdots 11`

  `⇒ 2n – 1 – 11 \vdots 11`

  `⇒ 2n – 12 \vdots 11`

  `⇒ 2(n – 6) \vdots 11`

  Mà `(2, 11) = 1` `⇒ n – 6 \vdots 11`

                          `⇒ n – 6 = 11k` `(k ∈ ZZ)`

                          `⇒ n = 11k + 6`  `(k ∈ ZZ)` (thỏa mãn)

  Vậy với `n = 11k + 6` `(k ∈ ZZ)` thì phân số `(2n – 1)/(6n + 8)` có thể rút gọn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )