tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1.x ²-6x+5 2.x ²-4x-3 3.x ²+x 4.x ²+10x+11

Question

tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
1.x ²-6x+5
2.x ²-4x-3
3.x ²+x
4.x ²+10x+11

in progress 0
Jade 1 năm 2021-08-19T18:58:51+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:59:51+00:00

  `1.x^2-6x+5`

  `=x^2-6x+9-4`

  `=(x-3)^2-4\geq-4`

  Dấu bằng xảy ra khi `x-3=0=>x=3`

  `2.x^2-4x-3`

  `=>x^2-4x+4-7`

  `=(x-2)^2-7\geq -7`

  Dấu bằng xảy ra khi `x-2=0 => x=2`

  `3.x^2+x`

  `x^2+x+1/4-1/4`

  `=(x+1/2)^2-1/4\geq-1/4`

  Dấu bằng xảy ra khi `x+1/2=0=>x=-1/2`

  `4.x^2+10x+11`

  `x^2+10x+25-14`

  `=(x+5)^2-14\geq-14`

  Dấu bằng xảy ra khi `x+5=0=> x=-5`

  0
  2021-08-19T18:59:54+00:00

  1, x ² 6x + 5

  x²6x + 9 4

  = (x 3)² 4 ≥ -4

  Dấu”=” xảy ra khi x 3 = 0 ⇒ x = 3

  2, x ² – 4x – 3   

  = x² 4x + 4 7

  = (x2 7 7

  Dấu ”=” xảy ra khi x − 2 = 0 ⇒ x = 2

  3, x²+x

  = + x + $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$

  =(x+$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ ≥ – $\frac{1}{4}$

  Dấu ”=” xảy ra khi x + $\frac{1}{2}$ = 0 ⇒ x = -$\frac{1}{2}$ 

  4, x² + 10x + 11

  = x² + 10x + 25 – 14

  = (x + 5)² – 14 ≥ -14

  Dấu ”=” xảy ra khi x + 5 = 0 ⇒ x = -5

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )