Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức ║x-1║ – ║x+3║ (X ≤ $\frac{7}{11}$ ) *║x-1║là giá trị tuyệt đối ạ*

Question

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức ║x-1║ – ║x+3║ (X ≤ $\frac{7}{11}$ )
*║x-1║là giá trị tuyệt đối ạ*

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-06T01:24:55+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T01:26:09+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `|x – 1| – |x + 3| `

  Đặt `A = |x – 1| – |x + 3|`

  đk : `x ≤ 7/11`

  `TH_1:`

  -> -3 ≤ x ≤ 7/11`

  `-> x = 7/11 -> A` có giá trị nhỏ nhất là : `-3 7/11 = (-26)/11`

  `TH_2:`

  `-> x + 3 ≤ 0 -> x ≤ -3`

  `-> x ≤ -3 -> -> A` có giá trị lớn nhất là `4`

  0
  2021-10-06T01:26:43+00:00

  Câu hỏi: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

  ║x-1║ – ║x+3║ (X ≤ `7/11`)

  Xét hai trường hợp gồm

  -3 < x ≤ `7/11`

  x ≤ -3

  Khi x = `7/11` thì biểu thức có giá trị nhỏ nhất bằng -3`3/11`

  Khi x ≤ -3 thì biểu thức có giá trị lớn nhất bằng 4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )