tìm GTNN a)A=6-x^2-4x b)B=x(3-2x)c)C=(x-3)^2-(2x-1)^2+3 d)D=-4x^2+8x+7 e)E=12/(x^2+4x+7) Mọi người giúp em với ạ

Question

tìm GTNN
a)A=6-x^2-4x b)B=x(3-2x)c)C=(x-3)^2-(2x-1)^2+3 d)D=-4x^2+8x+7 e)E=12/(x^2+4x+7)
Mọi người giúp em với ạ

in progress 0
Alice 1 năm 2021-07-17T17:01:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:02:33+00:00

  a)

  Ta có:

  A= 6 – x² – 4x

    = x²- 4x + 6

    = (x²- 4x + 4) + 2

    = (x – 2)²+2

  Vì (x-2)² ≥ 0 ∀ x ∈ R

  nên (x-2)² + 2 ≥ 2 

  hay A ≥ 2

  Vậy A GTNN của A là 2 khi x=2

  0
  2021-07-17T17:02:35+00:00

  `Ta` `có:`

  `A= 6 – x² – 4x`

    `= x²- 4x + 6`

    `= (x²- 4x + 4) + 2`

    `= (x – 2)²+2`

  `Vì` `(x-2)² ≥ 0 ∀ x ∈ R`

  `nên` `(x-2)² + 2 ≥ 2` 

  `Hay` `A ≥ 2`

  `Vậy` `A` `GTN`N `của` `A` `là` `2` `khi` `x=2`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )