Tìm hai số biết 1/2 hiệu cảu chúng gấp 14 lần bằng tổng của chúng. Còn 4/7 tổng của chúng trừ đi hai lần hiệu của chúng bằng 8

Question

Tìm hai số biết 1/2 hiệu cảu chúng gấp 14 lần bằng tổng của chúng. Còn 4/7 tổng của chúng trừ đi hai lần hiệu của chúng bằng 8

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-17T05:05:57+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:07:23+00:00

  Đáp án:  `16` và `12`

  Giải thích các bước giải:

  Gọi `2` số đó lần lượt là `a` và `b`  `(a, b ∈ N ; a > b)`

  Ta có: `1/2 . (a – b) . 14 = a + b`

  `⇒ 7 . (a – b) = a + b`

  `⇒ 7a – 7b = a + b`

  `⇒ 7a – a = b + 7b`

  `⇒ 6a = 8b` hay `3a = 4b`     

  `⇒ a = 4/3 . b`       `(1)`

  Mặt khác, `4/7 . (a + b) – 2 . (a – b) = 8`

  `⇒ 4/7 . a + 4/7 . b – 2a + 2b = 8`

  `⇒ (4/7 . a – 2a) + (4/7 . b + 2b) = 8`

  `⇒ (4/7 – 2) . a + (4/7 + 2) . b = 8`

  `⇒ (-10)/7 . a + 18/7 . b = 8`

  `⇒ (-10) . a + 18b = 8 . 7`

  `⇒ (-10)a + 18b = 56`

  `⇒ (-5)a + 9b = 28`      `(2)`

  Thay `(1)` vào `(2)` ta có: `(-5) . 4/3 . b + 9b = 28`

  `⇒ (-20)/3 . b + 9b = 28`

  `⇒ ((-20)/3 + 9) . b = 28`

  `⇒ ((-20)/3 + 27/3) . b = 28`

  `⇒ 7/3 . b = 28`

  `⇒ b = 28 : 7/3`

  `⇒ b = 28 . 3/7 = 12`

  và suy ra: `a = 4/3 . 12 = 16`

  Vậy `2` số đó là `16` và `12`

   

  0
  2021-09-17T05:07:49+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi số thứ 1 là x 

  số thứ 2 là y 

  1/2 hiệu của chúng gấp 14 lần bằng tổng của chúng, ta được:

  1/2.(x-y) . 14 = x+y (1) 

  4/7 tổng của chúng trừ đi hai lần hiệu của chúng bằng 8

  4/7.(x+y) – 2.(x-y) = 8 (2) 

  nhận thấy: ở (1) x+y = 1/2.(x-y) . 14 thay vào (2) ta được          (ghi chú: thay vào cái phần (x+y) ở (2) đó)

              4/7.1/2.(x-y).14 – 2.(x-y) = 8

  `<=>` 2/7.(x-y). 14 – 2.(x-y)=8

  `<=>` 4(x-y) – 2.(x-y)=8

  `<=>` (4-2)(x-y) = 8

  `<=>` 2(x-y) = 8

  `<=>` x-y= 8/2=4    

  ta được hiệu 2 số là 4

  Thay 4 vào (1) ta được:

  x+y = 1/2. 4 . 14 = 28

  được tổng 2 số là 28

  `=>` x = (28+4)  : 2 = 16

          y = (28-4) : 2 = 12

  Vậy số thứ nhất là 16 và số thứ hai là 12

  Đúng 100% rồi đó 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )