Tìm hai số biết 1/2 hiệu cảu chúng gấp 14 lần bằng tổng của chúng. Còn 4/7 tổng của chúng trừ đi hai lần hiệu của chúng bằng 8

Photo of author

By Julia

Tìm hai số biết 1/2 hiệu cảu chúng gấp 14 lần bằng tổng của chúng. Còn 4/7 tổng của chúng trừ đi hai lần hiệu của chúng bằng 8
Leave a Comment