Tìm số chẳn lẻ của hàm số Y=2x*2+1 Y=-x*3+2x Y=(x-2)*2 +4x+3

Question

Tìm số chẳn lẻ của hàm số
Y=2x*2+1
Y=-x*3+2x
Y=(x-2)*2 +4x+3

in progress 0
Bella 5 tháng 2021-07-13T02:39:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:40:57+00:00

  Ba hàm số có $D=\mathbb{R}$

  $+) y=f(x)=2x^2+1$

  $f(-x)=2(-x)^2+1=2x^2+1=f(x)$

  $\to$ hàm số chẵn 

  $+) y=f(x)=-x^3+2x$

  $f(-x)=-(-x)^3+2(-x)=x^3-2x=-f(x)$

  $\to$ hàm số lẻ 

  $+) y=f(x)=(x-2)^2+4x+3$

  $f(-x)=(-x-2)^2+4(-x)+3=(x+2)^2-4x+3\ne \pm f(x)$

  $\to$ hàm không chẵn không lẻ

  0
  2021-07-13T02:41:22+00:00

  a) $y = f(x) = 2x^2 + 1$

  $TXD: D = \Bbb R$

  Ta có:

  $f(-x) = 2.(-x)^2 + 1$

  $= 2x^2 + 1 = f(x)$

  Vậy $y$ là hàm chẵn

  b) $y = f(x) = -x^3 + 2x$

  $TXD: D = \Bbb R$

  Ta có:

  $f(-x) = -(-x)^3 + 2(-x)$

  $= x^3 – 2x$

  $= -(-x^3 + 2x) = -f(x)$

  Vậy $y$ là hàm lẻ

  c) $y = f(x) = (x -2)^2 + 4x + 3$

  $TXD: D = \Bbb R$

  Ta có:

  $f(-x) = (-x – 2)^2 + 4(-x) + 3$

  $= (x +2)^2 – 4x + 3 \ne \pm f(x)$

  Vậy $y$ không chẵn cũng không lẻ

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )