Tìm số có 2 chữ số nếu viết thêm chữ số 2 vào giữa 2 chữ số đó ta được số có 3 chữ số lớn hơn 9 lần số cần tìm là 20 Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu

Question

Tìm số có 2 chữ số nếu viết thêm chữ số 2 vào giữa 2 chữ số đó ta được số có 3 chữ số lớn hơn 9 lần số cần tìm là 20
Tìm số có 2 chữ số biết rằng nếu viết thêm chư số 3 vào chính giữa 2 chữ số của số đó ta được số mới gấp 11 lần số phải tìm

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-17T22:16:59+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T22:18:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1 :

  -Gọi số đó là ab .

  -Ta có :

      a2b = ab x 9 +20

    a x 100 + b +20 = a x 90 + b x 9 + 20

     a x 10 = b x 8 ( trừ cả 2 vế đi a x 90 + b + 20 )

        a x 5 = b x 4 

  – vì a x 5 chia hết cho 5 nên suy ra b x4 cũng chia hết cho 5 . 

  => b = 5

            a x 5 = 5 x 4 

            a x5 = 20

             a = 20 : 5 = 4

  => ab = 45

                             Đ/S : 45

  Bài 2 :

  – Gọi số đó là ab 

  – Ta có :

      a3b = ab x 11

     a x 100 + b + 30 = a x 110 + b x 11

               30 = a x 10 + b ( Trừ 2 vế đi a x100 + b )

               30 = ab

                       Đ/S : 30

             

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )