Tìm số tự nhiên n sao cho : n+5 chia hết cho n+1

Question

Tìm số tự nhiên n sao cho : n+5 chia hết cho n+1

in progress 0
Reese 1 năm 2021-07-11T23:40:37+00:00 2 Answers 214 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T23:41:54+00:00

  Ta có: n+5 chia hết cho n+1

  ⇒ n+1+4 chia hết cho n+1

  Mà n+1 chia hết cho n+1

  ⇒ 4 chia hết cho n+1

  ⇒ n+1 ∈ Ư(4)={1;2;4}

  n+1=1 ⇒ n=0

  n+1=2 ⇒ n=1

  n+1=4 ⇒ n=3

  Vậy n ∈ {0;1;3}

  -1
  2021-07-11T23:42:17+00:00

  Đáp án: n∈{0, 1, 3}

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: n+5=n+1+4

  ⇒(n+5)/(n+1)=1+4/(n+1)

  Để n+5 chia hết n+1 ⇔4 chia hết n+1

  ⇒n+1 ∈Ư(4)={±1; ±2; ±4}

  Với n+1=1 ⇔n=0 (thỏa mãn)

  n+1=-1 ⇔n=-2 (loại)

  n+1=2 ⇔n=1 (thỏa mãn)

  n+1=-2 ⇔n=-3 (loại)

  n+1=4 ⇔n=3 (thỏa mãn)

  n+1=-4 ⇔n=-5 (loại)

  Vậy n∈{0, 1, 3}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )