Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 3, cho 4, cho 5 thì có số dư lần lượt là 1, 3, 1.

Question

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 3, cho 4, cho 5 thì có số dư lần lượt là 1, 3, 1.

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-08-20T05:38:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:39:51+00:00

  Đáp án:

  $31$

   Giải thích các bước giải:

  Gọi số tự nhiên cần tìm là $a $

  vì $a$ chia cho $3$,cho $5$ đều dư $1$ 

  => $a- 1 $ chia hết cho $3$ , cho $5 $

  => $a-1$ thuộc $BC (3,5)$

  vì $3$ và $5 $ là 2 số ng.tố cùng nhau

  =>$ BCNN ( 3,5) = 3.5 = 15 $

  =>$a-1 $ thuộc ${ 15 , 30 , 45 , …..}$

  => $a$ thuộc  ${16 , 31 ,46,….}$

  mà $a$ là số TN nhỏ nhất và $a$ chia $4$ dư $3$

  => $a = 31 $

  Vậy số cần tìm là $31$

  0
  2021-08-20T05:40:01+00:00

  Đáp án: 31

   

  Giải thích các bước giải:

  31: 3= 10 dư 1

  31: 4=7 dư 3

  31: 5= 6 dư 1

  hoặc:

  Số đó là 3x+1=4y+3=5z+1 => 4y+2=3x=5z => 4y+2 chia hết cho 15. Số chia hết cho 15 có số tận cùng là 0 hoặc 5 nên 4y có số tận cùng là 3 hoặc 8. Số 4y chia hết cho 4 nên phải là số chẵn, do đó nó có tận cùng là 8. 
  Lần lượt thử các số chia hết cho 4: 8 + 2 = 10 không chia hết cho 15; 28+2=30 chia hết. 
  Vì vậy số đó là 31.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )