Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (m-1)x^2+3x+2=0 có nghiệm

Question

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình (m-1)x^2+3x+2=0 có nghiệm

in progress 0
Sarah 3 ngày 2021-12-06T15:27:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:28:46+00:00

  Đáp án:

  $m \leq \dfrac{17}{8}$

  Giải thích các bước giải:

  $(m-1)^2x^2 + 3x + 2 =0\qquad (*)$

  $+) \quad m = 1$

  $(*) \Leftrightarrow 3x + 2 = 0$

  $\Leftrightarrow x = -\dfrac{2}{3}$

  $\to$ Phương trình có nghiệm

  $+) \quad m \ne 1$

  Phương trình có nghiệm $\Leftrightarrow \Delta_{(*)} \geq 0$

  $\Leftrightarrow 3^2 – 8(m-1) \geq 0$

  $\Leftrightarrow -8m \geq -17$

  $\Leftrightarrow m \leq \dfrac{17}{8}$

  Vậy phương trình có nghiệm khi $m \leq \dfrac{17}{8}$

  0
  2021-12-06T15:29:23+00:00

  `(m – 1)x^2 + 3x + 2  = 0`

  `text{Với m = 1}`

  `-> 3x = -2`

  `-> x = -2/3`

  `-> text{Phương trình có nghiệm}`

  `text{Với}` `m ne 1`

  `text{Ta có}`

  `Δ = 3^{2} – 4.(m – 1).2 = 9 – 8m + 8 = 17 – 8m`

  `text{Để phương trình đã cho có nghiệm}`

  `-> Δ >= 0`

  `-> 17 – 8m >= 0`

  `-> m <= 17/8`

  `-> m in (-infty; 17/8]`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )