Tính giá trị biểu thức A = x ³ + 3x ² + 3x + 1 với x = 99 B = x ³ – 3x ² + 3x với x = 11

Question

Tính giá trị biểu thức
A = x ³ + 3x ² + 3x + 1 với x = 99
B = x ³ – 3x ² + 3x với x = 11

in progress 0
Eva 1 năm 2021-08-23T18:42:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:44:13+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A=x ³ + 3x ² + 3x + 1 

    =x ³ + 3.1x ² + 3.1².x + 1³

     =(x+1)³

  thay x=99 vào A:

  A=(99+1)³=100³=1 000 000

  Vậy …

  B=x ³ – 3x ² + 3x -1    (bạn gõ thiếu -1)

    =(x-1)³

  thay x=11 vào B:

  B=(11-1)³=10³=1 000

  Vậy …

  0
  2021-08-23T18:44:30+00:00

  Đáp án: `A = 1000000`

               `B = 1000`

  Giải thích các bước giải:

  `a) A = x³ + 3x² + 3x + 1 `

         `= (x + 1)³ `

  Thay `x = 99` vào biểu thức trên, ta được: 

  `A = (99 + 1)³ = 100³ = 1000000`

  `b) B` `= x³ – 3x² + 3x – 1 `

         `= (x – 1)³`

  Thay `x = 11` vào biểu thức trên, ta được:

  `B = (11 – 1)³ = 10³ = 1000`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )