Tính khối lượng kali pemanganat KMnO4 cần điều chế được lượng oxi đủ phản ứng cho 16,8 g sắt kim loại.

Question

Tính khối lượng kali pemanganat KMnO4 cần điều chế được lượng oxi đủ phản ứng cho 16,8 g sắt kim loại.

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-08-05T01:33:50+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:34:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `n_(Fe)=(16,8)/56=0,3(mol)`

  PT

  `2KMnO_4` $\xrightarrow{t^o}$ `K_2MnO_4+MnO_2+O_2(1)`

  `3Fe+2O_2` $\xrightarrow{t^o}$ `Fe_3O_4(2)`

  Theo PT `(2)`

  `n_(O_2)=2/3 . n_(Fe)=2/3 . 0,3=0,2(mol)`

  Theo PT `(1)` 

  `n_(KMnO_4)=2.n_(O_2)=.0,2=0,4(mol)`

  `->m_(KMnO_4)=0,4.158=63,2(g)`

  0
  2021-08-05T01:35:31+00:00

  Đáp án:

  `-` `m_{KMnO_4}=63,2\ (g).`

  Giải thích các bước giải:

  `-` `n_{Fe}=\frac{16,8}{56}=0,3\ (mol).`

  Phương trình hóa học:

  `3Fe + 2O_2 \overset{t^o}\to Fe_3O_4` (1)

  `2KMnO_4 \overset{t^o}\to K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow` (2)

  `-` Theo phương trình (1): `n_{O_2}=\frac{2}{3}n_{Fe}=0,2\ (mol).`

  `-` Theo phương trình (2): `n_{KMnO_4}=2n_{O_2}=0,4\ (mol).`

  `\to m_{KMnO_4}=0,4\times 158=63,2\ (g).`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )