Tính nhanh , N = 1/1×5 + 1/5×10 + 1/10×15 + 1/15×20 + ……….. + 1/2005×2010

Question

Tính nhanh , N = 1/1×5 + 1/5×10 + 1/10×15 + 1/15×20 + ……….. + 1/2005×2010

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-16T13:53:22+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T13:54:58+00:00

  `N=1/(1×5)+1/(5×10)+…+1/(2005×2010)`

  `N=1/(1×5)+1/5(5/(5×10)+5/(10×15)+…+5/(2005×2010)`

  `N=1/5+1/5(1/5-1/10+1/0-1/15+…+1/2005-1/2010)`

  `N=1/5+1/5(1/5-1/2010)`

  `N=1/5(1+1/5-1/2010)`

  `N=1/5 . 2411/2010`

  `N=2411/10050`

   

  0
  2021-09-16T13:55:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )