Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 em đạt học sinh giỏi. Số học sinh của lớp 6A bằng $\frac{1}{3}$ tổng số học sinh . Số học sinh giỏi của lớp

Question

Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 em đạt học sinh giỏi. Số học sinh của lớp 6A bằng $\frac{1}{3}$ tổng số học sinh . Số học sinh giỏi của lớp 6B bằng 120% số học sinh cỉa lớp 6B . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

in progress 0
Josie 1 năm 2021-08-23T18:55:52+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:57:03+00:00

  số học sinh lớp 6A là:

  45 x 1/3= 15 ( học sinh)

  số học sinh lớp 6B là:

  15 : 120% =18 (học sinh)

  Số học sinh lớp 6C là:

  45 – (15+18) =12 ( học sinh)

    đáp số : số học sinh của lớp 6A là 15 học sinh

                  số học sinh của lớp 6B là 18 học sinh

                  số học sinh của lớp 6C là 12 học sinh

  0
  2021-08-23T18:57:51+00:00

  Đáp án:

  `text{6A-15hs ; 6B-18hs ; 6C-12hs}`

  Giải thích các bước giải:

  `text{Số học sinh của lớp 6A là :}`

  `45 xx 1/3 = 15 \ \ text{(học sinh)}`

  `text{Số học sinh lớp 6B là :}`

  `15 xx 120% = 18 \ \ text{(học sinh)}`

  `text{Số học sinh lớp 6C là :}`

  `45 – 15 – 18 = 12\ \ text{(học sinh)}`

  `text{Đáp số : 6A-15hs ; 6B-18hs ; 6C-12hs}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )