Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 em đạt học sinh giỏi. Số học sinh của lớp 6A bằng $\frac{1}{3}$ tổng số học sinh . Số học sinh giỏi của lớp

Photo of author

By Josie

Tổng kết năm học ba lớp 6A, 6B, 6C có 45 em đạt học sinh giỏi. Số học sinh của lớp 6A bằng $\frac{1}{3}$ tổng số học sinh . Số học sinh giỏi của lớp 6B bằng 120% số học sinh cỉa lớp 6B . Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?
Leave a Comment