Trên mạch thứ 1 của gen có 10% A và 35% G trên mạch thứ 2 có 25% A và 450 G. Tính tỉ lệ % và tỉ lệ số lượng nu trên mỗi mạch và trên cả gen

Question

Trên mạch thứ 1 của gen có 10% A và 35% G trên mạch thứ 2 có 25% A và 450 G. Tính tỉ lệ % và tỉ lệ số lượng nu trên mỗi mạch và
trên cả gen

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-11-28T14:09:14+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:10:20+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: Ta có:

  %X1= %G2 = 100-10-25-35= 30%= 450 (nu)

  => 1%= 15 (nu)

  =>%A1= %T2= 10%= 150 (nu)

  %G1= %X2= 35% = 525 (nu)

  %T1 = %A2= 25% = 375 (nu)

  N= 2*(A1+ T1+G1+X1)=3000 (nu)

  %A =%T = $\frac{%A1+%A2}{2}$ = 17,5%= 525 (nu)

  %G= %X= 50% -17,5%= 32,5%= 975 (nu)

  0
  2021-11-28T14:10:45+00:00

  Đáp án:

  A1 = 10% mạch 1 -> A1 = 5% cả gen

  G1 = 35% mạch 1 -> G1 = 17,5% cả gen

  A2 = 25% mạch 2 -> A2 = 12,5% cả gen

  -> A = T = 17,5% và G = X = 32,5%

  A1 = 10%, T1 = 25%, G1 = 35%, X1 = 30%

  A2 = 25%, T2 = 10%, G2 = 30%, X2 = 35%

  Số lượng nu:

  G1 = 450 nu -> N = 3000 nu

  -> G1 = X2 = 525, A1 = T2 = 150, A2 = T1 = 375, G2 = X1 = 450

  -> G = X = 975, A = T = 525

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )