Trộn 300 ml dung dịch NaOh 2M với 300 ml FeSO4 1M a, Viết PTHH của phản ứng b, Tính nồng độ mol/lít (CM) của dung dịch muối thu được sau phản ứng?

Question

Trộn 300 ml dung dịch NaOh 2M với 300 ml FeSO4 1M
a, Viết PTHH của phản ứng
b, Tính nồng độ mol/lít (CM) của dung dịch muối thu được sau phản ứng?

in progress 0
Natalia 1 tuần 2021-08-30T17:00:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:01:45+00:00

  a. $2NaOH + FeSO_4 \xrightarrow{} Na_{2}SO_{4} + Fe(OH)_2↓$

  2 : 1 : 1 : 1 (mol)

  0,6 : 0,3 : 0,3 : 0,3 
  b. 300ml = 0,3 l

  $n_{NaOH}=2.0,3=0,6(mol)$

  Lập tỉ lệ: $n_{FeSO_{4}}=0,3 .1 = 0,3(mol)$

  $\dfrac{n_{NaOH}}{2}=\dfrac{n_{FeSO_{4}}}{1}=0,3(mol)$

  $V_{dd}sau=0,3+0,3=0,6(l)$

   $C_{M_{Na_{2}SO_{4}}}=\dfrac{0,3}{0,6}=0,5(M)$

  0
  2021-08-30T17:02:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   PTHH : 2NaOH + FeSO4 –> Na2SO4 + Fe(OH)2

  b) mol NaOH = 0.6 mol

      mol FeSO4 = 0.3 mol 

  tính theo mol cái nào cũng đc ==> nNa2SO4 = mol FeSO4 = 0.3mol

                              V sau PU = 0.3+0.3 = 0.6 l

  => CM Na2SO4 = 0.3/0.6 = 0.5 M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )